Home    Wyniki finansowe
   Temat:
Raport Półroczny

Sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. IH 2018

Sprawozdanie Zarządu CFI Holding SA IH 2018

Sprawozdanie Zarządu GK CFI Holding IH 2018

Raport z przeglądu JSSF CFI Holding S.A. IH 2018

Raport z przeglądu SSF CFI Holding S.A. IH 2018

   w tys. zł w tys. EUR
półrocze /2018 półrocze / 2108 półrocze /2018 półrocze /2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 335 71 455 16 355 16 823
II. Koszty działalności operacyjnej 52 186 51 339 12 309 12 087
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46 035 47 912 10 859 11 280
IV. Zysk (strata) brutto 42 892 45 000 10 117 10 595
V. Zysk (strata) netto 36 635 36 810 8 641 8 666
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 116 465 000 53 712 000/ 116 465 000 53 712 000/
116 465 000* 116 465 000*
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,31 0,69 0,07 0,16
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
VIII. Aktywa trwałe 1 342 168 1 313 598 307 724 314 944
IX. Aktywa obrotowe 149 346 115 710 34 241 27 742
X. Kapitał własny 1 073 288 217 040 246 077 52 037
XI. Kapitał zakładowy 58 233 58 233 13 351 13 962
XII. Zobowiązania docelowo przeznaczone na kapitał 798 250 191 385
XIII. Zobowiązania długoterminowe 347 697 349 735 79 718 83 851
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 70 529 64 283 16 171 15 412
XV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 9,22 1,86 2,11 0,45
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 397 17 034 5 047 4 011
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 794 -23 868 -1 131 -5 619
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 802 14 594 661 3 436