Walne Zgromadzenie
 Home    Relacje Inwestorskie    Walne Zgromadzenie

Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292030 (zwanej dalej „ Spółką”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku, na godz. 12:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p).

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce “CFI Holding” S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 29 06 2023.pdf

Projekty uchwał na ZWZ CFI Holding SA 29 06 2023.pdf

Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 2 06 2023.pdf

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH 2022 CFI HOLDING.pdf

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ_2022.pdf