Home    Raport Bieżący 15/2023
   Temat:
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mocą uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2023 roku, w związku z wygaśnięciem mandatów członków rady nadzorczej poprzedniej kadencji, powołało nowy skład Rady Nadzorczej Emitenta na nową wspólną kadencję w osobach: Pan Paweł Żbikowski – Członek Rady Nadzorczej; Pani Katarzyna Marciniec – Członek Rady Nadzorczej; Pan Jan Hambura – Członek Rady Nadzorczej; Pan Marek Zajczyk – Członek Rady Nadzorczej oraz Pan Piotr Szyszko – Członek Rady Nadzorczej.

Pani Katarzyna Marciniec, Pan Paweł Żbikowski, Pan Jan Hambura, Pan Marcin Zajczyk oraz Pan Piotr Szyszko oświadczyli pisemnie, że spełniają wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

1. Zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie są oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH, jak i nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;

2. Nie jest im znany fakt, aby wobec nich zostały wystosowane oficjalne oskarżenia publiczne lub sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz by otrzymali sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych;

3. Nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

4. Nie pełnią funkcji i nie zajmują stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

5. Nie ma po ich stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzą w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonują żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorą udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;

6. Zapoznali się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązują się do ich przestrzegania;

7. Wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie ich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki mając na względzie w szczególności zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto Pani Katarzyna Marciniec, Paweł Żbikowski, Marek Zajczyk oraz Piotr Szyszko oświadczyli, że spełniają kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

CV- Katarzyna Marciniec

CV- Jan Hambura

CV – Paweł Żbikowski

CV – Piotr Szyszko

CV – Marek Zajczyk