Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 64 701 71 133 15 089 16 589
II. Koszty działalności operacyjnej 50 798 53 204 11 847 12 408
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 836 34 883 6 258 8 135
IV. Zysk (strata) brutto 5 522 28 287 1 288 6 597
V. Zysk (strata) netto 2 815 22 699 656 5 294
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,001 0,009 0,0002 0,002
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
VIII. Aktywa trwałe 1 632 334 1 631 985 383 898 383 230
IX. Aktywa obrotowe 169 145 145 805 39 780 34 239
X. Kapitał własny 1 232 172 1 227 079 289 780 288 148
XI. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 200 558 200 252
XII. Zobowiązania docelowo przeznaczone na kapitał
XIII. Zobowiązania długoterminowe 470 810 455 981 110 727 107 076
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 98 497 94 730 23 165 22 245
XV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,45 0,45 0,11 0,1
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 100 23 975 1 889 5 591
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 398 – 39 169 – 4 757 -9 134
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 718 985 6 464 230
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

 

Pliki:

Skrócone sprawozdanie finansowe GK CFI Holding S.A. za I pół. 2020

Raport z przeglądu skróconego półrocznego SF CFI Holding S.A. 2020

Raport z przeglądu skróconego półrocznego SSF GK CFI Holding SA

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK CFI Holding S.A. za I pół. 2020