Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe za III kwartał 2020r.
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 640 127 355 22 882 29 558
II. Koszty działalności operacyjnej 82 760 89 424 18 631 20 755
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 480 53 934 7 312 12 518
IV. Zysk (strata) brutto 16 713 30 053 3 762 6 975
V. Zysk (strata) netto 13 493 24 287 3 038 5 637
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,005 0,009 0,001 0,002
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
VIII. Aktywa trwałe 1 633 896 1 631 985 360 938 383 230
IX. Aktywa obrotowe 208 383 145 805 46 033 34 239
X. Kapitał własny 1 242 774 1 227 079 274 537 288 148
XI. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 188 383 200 252
XII. Zobowiązania długoterminowe 484 282 455 981 106 981 107 076
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 115 223 94 730 25 453 22 245
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,45 0,45 0,1 0,1
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 734 42 088 4 893 9 768
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 784 -41 910 -4 904 -9 727
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 39 727 -7 916 8 944 -1 837

 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za III kwartał 2020 roku.