Home    Raport Bieżący 23/2020
   Temat:
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) par 1 k.s.h, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CFI Holding S.A. na dzień 19 października 2020 roku na godz. 12.00, które odbędzie się w Warszawie, w hotelu Warsaw Plaza Hotel przy ul. Łączyny 5 (sala konferencyjna na I piętrze) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.”
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce CFI Holding S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ CFI HOLDING NA DZIEŃ 19.10.2020 r.

Projekty_Uchwał_NWZ_CFI_Holding_S.A._na_19.10.2020 r.

FORMULARZ_Pełnomocnictwa_na_NWZ_CFI_Holding_S.A._na dzień 19.10.2020 r.

Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_liczbie_głosów_z_tych_akcji_na_21.09.2020 r.

Polityka Wynagrodzeń CFI Holding S.A.