Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
w tys. w tys EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 108 076 101 640 23 709 22 882
II. Koszty działalności operacyjnej 84 722 82 760 18 585 18 631
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -84 307 32 480 -18 494 7 312
IV. Zysk (strata) brutto -113 062 16 713 -24 802 3 762
V. Zysk (strata) netto -114 665 13 493 -25 154 3 038
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,04 0,005 -0,01 0,001
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
VIII. Aktywa trwałe 1 494 591 1 633 896 322 604 360 938
IX. Aktywa obrotowe 162 161 208 383 35 002 46 033
X. Kapitał własny 1 056 950 1 242 774 228 140 274 537
XI. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 184 069 188 383
XII. Zobowiązania długoterminowe 460 149 484 282 99 322 106 981
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 139 653 115 223 30 144 25 453
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,38 0,45 0,08 0,1
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 753 21 734 7 624 4 893
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -51 845 -21 784 -11 373 -4 904
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 784 39 727 611 8 944
JEDNOSTKA
Zestawienie Całkowitych Dochodów
XVIII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 394 1 170 86 272
XIX. Koszty działalności operacyjnej 1 863 1 321 409 307
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 456 -193 -319 -45
XXI. Zysk (strata) brutto -1 988 -870 -436 -202
XXII. Zysk (strata) netto -2 277 -849 -499 -197
XXIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
XXIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,0008 -0,0003 -0,00018 -0,00007
Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
XXV. Aktywa trwałe 911 012 915 793 196 640 209 391
XXVI. Aktywa obrotowe 9 214 11 078 1 989 2 533
XXVII. Kapitał własny 865 985 874 773 186 921 200 012
XXVIII. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 184 069 194 982
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 6 384 1 460
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 21 008 45 714 4 535 10 452
XXXI. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 33 233 0,32 7 173 0,07
Rachunek Przepływów Pieniężnych
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -776 -1 749 -171 -406
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 450 -4 277 -319 -993
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 932 6 019 425 1 397

Pliki:

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za III kwartał 2021 roku.pdf