Home    Raport Bieżący 17/2021
   Temat:
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent” „Spółka „), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2021 roku, podaje do publicznej wiadomości informację, o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2021 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie nr 3/2021, termin publikacji w/w raportu za III kwartał za 2021 r., przypadał na dzień: 10 listopada 2021 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2021 roku – został ustalony na dzień: 16 listopada 2021 roku.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2021, na dzień dzisiejszy nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.