Home    Raport Bieżący 3/2022
   Temat:
Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej “Emitent”, “Spółka”) informuje, że otrzymał informację, że Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie ze statutem Spółki, w dniu 1 lutego 2022 roku powołała w skład Rady Nadzorczej Emitenta nowego Członka Rady Nadzorczej – Pana Cypriana Kaźmierczaka – celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta, w związku z rezygnacją Pani Katarzyny Chojniak z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 20/2021.

Pan Cyprian Kaźmierczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, a ponadto nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej dla Emitenta osobie prawnej jako członek organu.

Nowo powołany członek Rady nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk przez nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Cypriana Kaźmierczaka:

Pan Cyprian Kaźmierczak posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wyższej Szkole Marketingu i Biznesu na kierunku informatyka.

Pan Cyprian Kaźmierczak przez kilkanaście ostatnich lat był zaangażowany w działalność doradczo-konsultingową związaną z doradztwem i opracowywaniem projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski w branży hotelarskiej oraz w segmencie nieruchomości komercyjnych.

Doświadczenie zawodowe Pan Cyprian Kaźmierczak zdobył również w ramach wieloletniej pracy na rzecz podmiotów związanych z jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. jako specjalista ds. sprzedaży oraz spraw administracyjnych.

Pan Cyprian Kaźmierczak od 2020 roku pozostaje również Członkiem Rady Nadzorczej spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A., notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W załączeniu niniejszego raportu Emitent przekazuje CV Pana Cypriana Kaźmierczaka.

 

CV Pana Cypriana Kaźmierczaka.pdf