Home    Raport Bieżący 18/2021
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta.

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej również: „Emitentem” lub „Spółką) zawiadamia, że w dniu 19 listopada 2021 roku doszło do zawarcia pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta tj. Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Wrocławskim Centrum SPA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowy o odpłatne ustanowienie hipoteki, na nieruchomości należącej do Wrocławskiego Centrum SPA Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia zobowiązań Central Fund of Immovables Sp. z o.o. wobec kontrahenta tj. spółki prawa handlowego z siedzibą w Warszawie działającej w branży deweloperskiej, niepowiązanej z Emitentem.

Na podstawie zawartej umowy, Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. w dniu 19 listopada 2021 roku złożyło oświadczenie w przedmiocie ustanowienia hipoteki umownej do kwoty 47.970.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę numer 82 (osiemdziesiąt dwa) o powierzchni 0,6359 ha (sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), położonej we Wrocławiu, obręb Stare Miasto, przy ul. Teatralnej numer 10-12, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00133424/9, na rzecz kontrahenta spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy zawartej pomiędzy Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z kontrahentem tj. z przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

Ustanowienie hipoteki umownej nastąpiło za umownym wynagrodzeniem. Warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków tego typu umów zawieranych na rynku.

Zawarcie przedmiotowej umowy oraz ustanowienie opisanej hipoteki przez Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o., stanowiło warunek konieczny do zawarcia istotnej, przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o., przy czym szczegółowe informacje dotyczące warunków wskazanej umowy dla przejrzystości publikowanych informacji, zostaną przekazane do publicznej wiadomości w treści kolejnego raportu bieżącego.