Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
w tys. w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2021 półrocze/2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 59 624 64 701 13 112 15 089
II. Koszty działalności operacyjnej 48 063 50 798 10 570 11 847
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -96 073 26 836 -21 128 6 258
IV. Zysk (strata) brutto -112 927 5 522 -24 834 1 288
V. Zysk (strata) netto -114 297 2 815 -25 136 656
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,04 0,001 -0,01 0,0002
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
VIII. Aktywa trwałe 1 488 561 1 632 334 329 269 383 898
IX. Aktywa obrotowe 170 664 169 145 37 751 39 780
X. Kapitał własny 1 057 317 1 232 172 233 878 289 786
XI. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 188 633 200 558
XII. Zobowiązania długoterminowe 491 070 470 810 108 625 110 727
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 110 838 98 497 24 517 23 165
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,38 0,45 0,09 0,11
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 226 8 100 6 207 1 889
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -52 666 -20 398 -11 582 -4 757
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 405 27 718 1 409 6 464
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej i GK CFI Holding S.A. za I pół. 2021.pdf. Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za I półrocze 2021 roku
Półroczny raport finansowy GK CFI Holding S.A za I pół. 2021.pdf Półroczny raport finansowy GK CFI Holding S.A. zawierający półroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy 2021 roku.
Raport z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego CFI Holding S.A 2021.pdf Raport z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego CFI Holding S.A w roku 2021.
Raport z przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK CFI Holding 2021.pdf Raport z przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w roku 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-15 Joanna Feder-Kawczyńska Prezes Zarządu Joanna Feder-Kawczyńska