Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
                  w tys.                   w tys.                   EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 97 139 59 624 20 923 13 112
II. Koszty działalności operacyjnej 80 931 48 063 17 432 10 570
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 287 -96 073 1 785 -21 128
IV. Zysk (strata) brutto -12 871 -112 927 -2 772 -24 834
V. Zysk (strata) netto -22 339 -114 297 -4 812 -25 136
VI. Aktywa trwałe 1 485 005 1 465 484 317 268 316 321
VII. Aktywa obrotowe 102 087 126 086 21 811 27 215
VIII. Kapitał własny 918 856 934 386 196 312 201 685
IX. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 182 193 184 069
X. Zobowiązania długoterminowe 515 413 511 046 110 117 110 308
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 152 823 146 138 32 650 31 544
XII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,33 0,34 0,07 0,07
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 109 28 226 3 900 6 207
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 125 -52 666 -1 966 -11 582
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 71 6 405 15 1 409
XVI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
XVII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,01 -0,04 -0,01 -0,01
Jednostka
XVIII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 468 121 101 27
XIX. Koszty działalności operacyjnej 1 304 1 223 281 269
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 175 -1 100 -253 -242
XXI. Zysk (strata) brutto -1 471 -1 632 -317 -359
XXII. Zysk (strata) netto -1 471 -1 920 -317 -422
XXIII. Aktywa trwałe 909 842 908 979 194 386 197 630
XXIV. Aktywa obrotowe 3 388 3 818 724 830
XXV. Kapitał własny 856 915 858 386 183 078 186 630
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 23 251 59 4 968 13
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 064 54 352 7 064 11 817
XXVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,31 0,31 0,07 0,07
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -579 -359 -125 -79
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -800 -1 450 -172 -319
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 395 1 538 300 338
XXXII. Liczba akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
XXXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
*Dane bilansowe prezentowane są za okres porównywalny kończący się
31.12.2021 roku, zgodnie z formatem prezentowanym w skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej.Średnie kursy wymiany złotego w
stosunku do EURO w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym, ustalane przez Narodowy BankPolski objętych
historycznymi danymi finansowymi wynoszą:średni kurs w okresie
01.01.2022-30.06.2022 4,6427 zł, kurs na ostatni dzień okresu; 4,6806
zł; średni kurs w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 4,5775zł,
kurs na ostatni dzień okresu 4,5994 zł; średni kurs w okresie 01.01.2021
– 30.06.2021 4,5472 zł, kurs na ostatni dzień okresu 4,5208 zł. Średnia
kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danymokresie.Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu przeliczono wedługkursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących naostatni
dzień prezentowanego okresu.Poszczególne pozycje skonsolidowanego
rachunku dochodów całkowitych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiącychśrednią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
EURO obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.Załączniki:

Sprawozdanie Finansowe jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej CFI.

Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej CFI.

Raport z przeglądu sprawozdania finansowego skonsolidowanego.

Raport z przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego.