Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
w tys. zł. w tys.  EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 647 26 768 9 177 5 855
II. Koszty działalności operacyjnej 37 202 23 629 8 005 5 168
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 944 2 261 1 064 494
IV. Zysk (strata) brutto -2 405 389 -517 85
V. Zysk (strata) netto -2 776 -1 929 -597 -422
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,001 -0,001 -0,0002 -0,0001
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
VIII. Aktywa trwałe 1 465 615 1 465 484 315 017 316 321
IX. Aktywa obrotowe 147 798 126 086 31 768 27 215
X. Kapitał własny 931 609 934 386 200 238 201 685
XI. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 183 293 184 069
XII. Zobowiązania długoterminowe 506 268 511 046 108 816 110 308
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 175 547 146 138 37 732 31 544
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,34 0,34 0,07 0,07
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 438 10 113 955 2 212
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 509 -33 280 -325 -7 279
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 879 15 194 -1 265 3 323

Spis załączników:

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CFI Holding SA za 1Q2022.