Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
w tys. w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 159 141 108 076 33 947 23 709
II. Koszty działalności operacyjnej 124 865 84 722 26 635 18 585
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 151 -84 307 6 218 -18 494
IV. Zysk (strata) brutto -2 562 -113 062 -547 -24 802
V. Zysk (strata) netto -5 824 -114 665 -1 242 -25 154
VI. Aktywa trwałe 1 487 675 1 465 484 305 490 316 321
VII. Aktywa obrotowe 103 676 126 086 21 290 27 215
VIII. Kapitał własny 928 828 934 386 190 732 201 685
IX. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 175 114 184 069
X. Zobowiązania długoterminowe 512 227 511 046 105 184 110 308
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 150 296 146 138 30 863 31 544
XII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,34 0,34 0,07 0,07
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 250 34 753 5 599 7 624
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 189 -51 845 -1 320 -11 373
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 483 2 784 -1 810 611
XVI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
XVII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,00 -0,04 -0,00 -0,01
XVIII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 735 394 583 86
XIX. Koszty działalności operacyjnej 3 767 1 863 804 409
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -183 -1 456 -39 -319
XXI. Zysk (strata) brutto 648 -1 988 138 -436
XXII. Zysk (strata) netto 648 -2 277 138 -499
XXIII. Aktywa trwałe 909 851 908 979 186 835 197 630
XXIV. Aktywa obrotowe 3 751 3 818 770 830
XXV. Kapitał własny 859 034 858 386 176 400 186 630
XXVI. Kapitał zakładowy 852 7711 852 771 175 114 185 409
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 23 921 59 4 912 13
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 30 647 54 352 6 293 11 817
XXIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,31 0,31 0,06 0,07
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -827 -776 -176 -171
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -800 -1 450 -171 -319
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 620 1 932 346 425
XXXIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
XXXIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,00 -0,00 0,00 -0,00
*Dane
bilansowe prezentowane są za okres porównywalny kończący się 31.12.2021
roku, zgodnie z formatem prezentowanym w skonsolidowanym sprawozdaniu z
sytuacji finansowejŚrednie kursy wymiany złotego
w stosunku do EURO w okresach objętych niniejszym sprawozdaniem
finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski objętych historycznymi
danymi finansowymi wynoszą: dla danych bilansowych za okres
sprawozdawczy (2022): średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie 4,6880, kurs na ostatni dzień okresu
4,8698; za porównawczy okres sprawozdawczy (2021): średnia kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 4,5585,
kurs na ostatni dzień okresu 4,6329; za rok 2021: średnia kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 4,5777, kurs na ostatni
dzień roku 4,5995.Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały
przeliczone według kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni
dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.Pozycje sprawozdania
z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN
obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

Sprawozdanie GK CFIH IIIQ2022.pdf – Raport śródroczny Grupy Kapitałowej CFI Holding SA za okres 01.01.2022 – 30.09.2022 r. zawierający kwartalne skrócone skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34