Home    Raport Bieżący 14/2022
   Temat:
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe.

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent” „Spółka “), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w 2022 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe.

Data przekazania do publicznej wiadomości ww. raportu została pierwotnie określona na dzień 7 września 2022 roku.

Nowy terminy przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe to 26.09.2022 roku.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2022 nie ulegają na dzień dzisiejszy zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.