Home    Raport bieżący nr 9/2017 kor
   Temat:
Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu – korekta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) dokonując korekty raportu nr 9/2017, opublikowanego w dniu 24 lutego 2017 roku, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lutego 2017 roku otrzymał zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Pana Michała Kawczyńskiego w trybie art. 160 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1636 z późn. zm.), zgodnie z treścią którego, Pan Michał Kawczyński poinformował, że w wyniku transakcji dokonanych w dniu 24 lutego 2017 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zbył wszystkie posiadane akcje Spółki CFI Holding S.A. tj. 196.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji Emitenta po cenie średniej 0,79 złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć groszy) za akcję Emitenta, co daje łącznie wartość transakcji na kwotę 154.380,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), zgodnie z przekazanym powiadomieniem, które stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W wyniku powyższych transakcji Wiceprezes Zarządu dokonał zbycia wszystkich posiadanych akcji Emitenta, wobec czego nie posiada już akcji CFI Holding S.A.

Osoba zawiadamiająca jest zobowiązana do przekazania informacji o zawartych transakcjach na akcjach Emitenta, z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

W załączeniu – Powiadomienie o transakcjach, o których jest mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR z dnia 24 lutego 2017 roku, otrzymane od Emitenta w dniu 24 lutego 2017 roku.

 

załącznik – Powiadomienie o transakcjach