Home    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

Zarząd spółki CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292030, (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 w związku z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 kwietnia 2017 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się Sali Konferencyjnej Boutique Hotel’s w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 10/14, 90-051 Łódź (sala konferencyjna 1 piętro).
więcej…


Pozostałe dokumenty na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28 kwietnia 2017 roku:

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CFI Holding S.A. z dnia 28 kwietnia 2017 roku
Regulamin Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Wzór pełnomocnictwa
Formularz do głosowania przez pełnomocnika wraz z instrukcją głosowania do poszczególnych uchwał
Informacja o liczbie akcji i głosów