Home    Raport bieżący nr 12/2017
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2017 roku

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CFI HOLDING S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 kwietnia 2017 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się Sali Konferencyjnej Boutique Hotel’s w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 10/14, 90-051 Łódź (sala konferencyjna 1 piętro). Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawiera załącznik do niniejszego raportu.

 

W ramach uchwały nr 4 planowana jest zmiana Statutu w ten sposób, że dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w treści §6 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.856.000,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zł i dzieli się na:

a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000

b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000”.

na następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.856.500,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych i nie więcej niż 28.232.100,00 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto) złotych i dzieli się na:

a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000;

b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000;

c) nie mniej niż 1000 (słownie: jeden tysiąc) akcji i nie więcej niż 2.752.200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C0000001 do nie więcej niż C2752200.

 

W ramach uchwały nr 5 planowana jest zmiana Statutu w ten sposób, że związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w treści §6 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.856.500,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych i nie więcej niż 28.232.100,00 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto) złotych i dzieli się na:

a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000;

b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000;

c) nie mniej niż 1000 (słownie: jeden tysiąc) akcji i nie więcej niż 2.752.200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C0000001 do nie więcej niż C2752200.”

na następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.856.500,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych i nie więcej niż 78.232.100,00 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto) złotych i dzieli się na:

a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000;

b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000;

c) nie mniej niż 1000 (słownie: jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii c i nie więcej niż 2.752.200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C0000001 do nie więcej niż C2752200;

d) nie mniej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D000000001 do nie więcej niż D100000000.”

 

W ramach uchwały nr 7 planowana jest zmiana Statutu w ten sposób, że w związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu §6a Statutu w brzmieniu:

„§ 6a. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 18 czerwca 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 8.162,60 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 816.260 (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.”

Następującego brzmienia:

„§6a. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 28 kwietnia 2017 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 53.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 106.000.000 (słownie: sto sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii EF, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.”

 

Jednocześnie Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał i ich załączników, które mają być podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 kwietnia 2017 roku.

załączniki