Home    Raport Bieżący 9/2021
   Temat:
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent” „Spółka “), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2021 roku, podaje do publicznej wiadomości informację, o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportów: jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2020.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie nr 3/2021, termin publikacji w/w raportów rocznych za 2020 r., przypadał na dzień 29 kwietnia 2021 r.

Nowy termin publikacji raportów okresowych tj. jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2020, został ustalony na dzień: 30 kwietnia 2021 roku.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2021, na dzień dzisiejszy nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Sprawozdanie-RN-CFI-Holding-S.A.-o-wynagrodzeniach-za-2020-rok-1.pdf