Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 023 3 888 452 904
II. Koszty działalności operacyjnej 2 188 2 252 489 523
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 770 -116 -1 513 -27
IV. Zysk (strata) brutto -7 946 -2 059 -1 776 -479
V. Zysk (strata) netto -7 360 -1 729 -1 645 -402
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,003 -0,0006 -0,001 -0,0001
BILANS
VIII. Aktywa trwałe 908 857 914 644 196 944 214 781
IX. Aktywa obrotowe 10 550 6 820 2 286 1 601
X. Kapitał własny 868 262 875 622 188 147 205 617
XI. Zobowiązania docelowo przeznaczone na kapitał 0 0
XII. Zobowiązania długoterminowe 59 59 13 14
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 51 087 45 783 11 070 10 751
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,32 0,32 0,07 0,07
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -729 -672 -163 -156
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 247 -19 337 -949 -4 495
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 303 19 991 1 185 4 647
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Roczne Jednostkowe SF CFI Holding S.A. za 2020 rok.pdfRoczne Jednostkowe SF CFI Holding S.A. za 2020 rok.pdf Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. za rok 2020
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CFI Holding 2020.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CFI Holding 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za rok 2020
Oświadczenie w sprawie Ładu Korporacyjnego CFI Holding SA.pdfOświadczenie w sprawie Ładu Korporacyjnego CFI Holding SA.pdf Załącznik do raportu – Ład Korporacyjny 2020
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CFI HOLDING SA W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU.pdfOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CFI HOLDING SA W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
OCENA RADY NADZORCZEJ SF SPÓŁKI CFI HOLDING ZA ROK 2020.pdfOCENA RADY NADZORCZEJ SF SPÓŁKI CFI HOLDING ZA ROK 2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CFI Holding S.A. za rok 2020
CFI HOLDING SA 2020 BSF MSSF.pdfCFI HOLDING SA 2020 BSF MSSF.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SF CFI Holding S.A.
LIST DO AKCJONARIUSZY CFI HOLDING 2020.pdfLIST DO AKCJONARIUSZY CFI HOLDING 2020.pdf List do akcjonariuszy