Home    Raport Bieżący 10/2021
   Temat:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.

Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292030 (zwanej dalej „ Spółką”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godz. 8:30, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p).

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 30.06.2021 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce “CFI Holding” S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ CFI HOLDING 2021.pdf

Projekty_Uchwał_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_30.06.2021 r.pdf

FORMULARZ_Pelnomocnictwa_na_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na dzień 30.06.2021 r.pdf

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_głosow_z_tych_akcji_na_2.06.2021.pdf

Sprawozdanie RN CFI Holding S.A. o wynagrodzeniach za 2020 rok.pdf