Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
                                          w tys.                                           w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 768 39 821 5 855 9 058
II. Koszty działalności operacyjnej 23 629 33 138 5 168 7 538
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 261 3 844 494 874
IV. Zysk (strata) brutto 389 1 304 85 297
V. Zysk (strata) netto -1 929 915 -422 208
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,001 0,0003 0 0,0001
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
VIII. Aktywa trwałe 1 587 211 1 637 735 340 581 359 760
IX. Aktywa obrotowe 193 199 174 268 41 456 38 281
X. Kapitał własny 1 172 975 1 223 940 251 695 268 862
XI. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 182 986 187 328
XII. Zobowiązania długoterminowe 506 401 479 067 108 663 105 236
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 101 035 108 995 21 680 23 943
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,43 0,44 0,09 0,1
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 113 4 715 2 212 1 072
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -33 280 -23 424 -7 279 -5 328
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 194 28 948 3 323 6 585
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK CFI Holding za IQ2021.pdfSkrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK CFI Holding za IQ2021.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za I kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Joanna Feder-Kawczyńska Prezes Zarządu Joanna Feder-Kawczyńska