Home    Raport Bieżący 7/2023
   Temat:
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej również: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 kwietnia 2023 roku, spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zawarła przed notariuszem w Warszawie, aneks do zawartej w dniu 19 listopada 2021 roku przedwstępnej umowy sprzedaży pod warunkiem, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2021 z dnia 22 listopada 2022 roku, która to Umowa została w dniu 15 grudnia 2022 roku zmieniona aneksem zmieniającym do przedwstępnej umowy sprzedaży pod warunkiem, udokumentowanym aktem notarialnym, o którego zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2022 z dnia 18 grudnia 2022 roku.

Na podstawie powyżej opisanego Aneksu zawartego w dniu 28 kwietnia 2023 roku, strony dokonały następujących zmian Umowy:

1. Zmianie uległa Data Ostateczna, do której zawarta zostanie Przyrzeczona Umowa Sprzedaży – z dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30-04-2023 r.) na dzień dwudziestego szóstego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (26-05-2023 r.);

2. Zmianie uległ okres, za który spółce Kupującej nie będą przysługiwać jakiekolwiek odsetki od kwoty otrzymanej przez spółkę zależną od Emitenta tytułem Zaliczki, z okresu do dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30-04-2023 r.) na okres do dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (26-05-2023 r.);

3. Zmianie uległ termin, w którym Kupującemu przysługuje umowne prawo odstąpienia – z terminu do dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30-04-2023 r.) na termin do dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (26-05-2023 r.);

4.Zmianie uległ termin, w którym Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu Zaliczkę, z terminu do dnia 03 maja 2023 roku, na termin do dnia 31 maja 2023 roku;

oraz

5. Zmianie uległa wskazana data zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży, po upływie której, środki pieniężne złożone przez Kupującego zostaną zwrócone Kupującemu – z dnia piętnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (15-01-2024 r.) na dzień dwudziestego szóstego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (26-05-2023 r.).

Pozostałe postanowienia zawartej pomiędzy stronami Umowy pozostały bez zmian.

Zawarcie powyżej opisanego Aneksu nastąpiło w związku z zamiarem przystąpienia przez Strony do zawarcia umowy przyrzeczonej, najpóźniej do dnia 26 maja 2023 roku.