Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE  zł w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 523,00 1 562,00 538,00 341,00
II. Koszty działalności operacyjnej 2 841,00 2 463,00 606,00 538,00
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 539,00 -1 355,00 115,00 -296,00
IV. Zysk (strata) brutto 668,00 -7 670,00 142,00 -1 676,00
V. Zysk (strata) netto 718,00 -9 875,00 153,00 -2 157,00
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900,00 2 750 874 900,00 2 750 874 900,00 2 750 874 900,00
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,00 0,00 0,00 0,00
BILANS
VIII. Aktywa trwałe 909 769,00 908 979,00 193 985,00 197 630,00
IX. Aktywa obrotowe 2 369,00 3 818,00 505,00 830,00
X. Kapitał własny 859 104,00 858 386,00 183 182,00 186 630,00
XI. Kapitał zakładowy 852 771,00 852 771,00 181 831,00 185 409,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 1 218,00 59,00 260,00 13,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 51 816,00 54 352,00 11 049,00 11 817,00
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,31 0,31 0,07 0,07
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 176,00 -1 211,00 38,00 -265,00
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 772,00 -304,00 378,00 -67,00
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 574,00 1 187,00 -336,00 259,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CfihJednostkowe_2022-12-31_pl.xhtmlCfihJednostkowe_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Finansowe
CfihJednostkowe_2022-12-31_pl.xhtml.xadesCfihJednostkowe_2022-12-31_pl.xhtml.xades
CfihZarzad_2022-12-31_pl.xhtmlCfihZarzad_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności
List do akcjonariuszy – jednostka2022.pdfList do akcjonariuszy – jednostka2022.pdf List do akcjonariuszy
OcenaCFIHjednostka_2022-12-31_pl.xhtmlOcenaCFIHjednostka_2022-12-31_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej
CfihLadKorporacyjny_2022-12-31_pl.xhtmlCfihLadKorporacyjny_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
StanowiskoZarzOdmowa_2022-12-31_pl.xhtmlStanowiskoZarzOdmowa_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu
CFIHOLDING_JSF_2022-12-31_pl.xhtmlCFIHOLDING_JSF_2022-12-31_pl.xhtml Stanowisko Audytora
CFIHOLDING_JSF_2022-12-31_pl.xhtml.xadesCFIHOLDING_JSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades