Home    Raport Bieżący 6/2023
   Temat:
Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd CFI Holding S.A. (zwana dalej: “Spółka, “Emitent”) działając na podstawie § 5 pkt 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku Dz. U. z 2018 r. poz. 757 (“Rozporządzenie”), przekazuje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z § 12 pkt 4a Statutu Spółki, w dniu 27 kwietnia 2023 roku powołała w skład Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji – nowego Członka Rady Nadzorczej – Pana Wojciecha Ostrowskiego – celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta, w związku z rezygnacją Pana Konrada Raczkowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 5/2023.

Pan Wojciech Ostrowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, a ponadto nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej dla Emitenta osobie prawnej jako członek organu.

Pan Wojciech Ostrowski oświadczył, że spełnia wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

1. Zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jest oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH, jak i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;

2. Nie jest mu znany fakt, aby wobec niego zostały wystosowane oficjalne oskarżenia publiczne lub sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz by otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych;

3. Nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

Nowo powołany członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Wojciech Ostrowski spełnia kryteria niezależności określone art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Informacja o karierze zawodowej nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

CV_opisowe_Wojciech_Ostrowski.pdf