Home    Raport Bieżący 8/2023
   Temat:
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: „Emitent” „Spółka “), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., skorygowanego w dniu 8 lutego 2023 roku raportem bieżącym nr 2/2023 K, w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał 2023 roku.

Pierwotnie data publikacji wskazanego raportu została ustalona na dzień 19 maja 2023 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał 2023, został wyznaczony na dzień 26 maja 2023 roku.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raportach bieżących nr 2/2023 oraz 2/2023 K na dzień publikacji niniejszego raportu, nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.