Home    Raport Bieżący 46/2017

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE NWZA 18.12.2017Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 292030 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 398 i 399 w związku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej K.s.h), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 grudnia 2017 roku, na godz. 18:00 które odbędzie się Sali Konferencyjnej Hotelu Butique w Łodzi ul. Piłsudskiego 10/14, 90-051 Łódź
Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych oraz
w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z dokonanym obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. uchylenia uchwały nr 6 z dnia 28 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CFI Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D.
2. uchylenia uchwały nr 7 z dnia 28 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CFI Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania Akcji Serii E posiadaczom wyemitowanych przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji Spółki serii E na podstawie uchwały nr 6 oraz w sprawie zmiany statutu.
3. Zmiany statutu Spółki
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu:
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie i projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email wza@cfiholding.pl na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. najpóźniej w dniu 27 listopada 2017 roku. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając co najmniej skan zaświadczenia o stanie akcji Spółki, skan dowodu osobistego osoby składającej wniosek oraz skan aktualnego odpisu z KRS akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.
2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email wza@cfiholding.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając co najmniej skan zaświadczenia o stanie akcji Spółki, skan dowodu osobistego osoby składającej wniosek oraz skan aktualnego odpisu z KRS akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, sposób wykonywania przez niego prawa głosu oraz sposób zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email wza@cfiholding.pl do godziny 15.00 w dniu NWZA Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.cfiholding.pl udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer i seria dokumentu. Powyższe zasady stosuje się, również do danych opisujących pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać: firmę i siedzibę, imię i nazwisko i numer PESEL osób reprezentujących akcjonariusza, nazwę sądu rejestrowego i wydziału, w którym wpisany jest akcjonariusz i numer KRS. Powyższe zasady stosuje się, również do danych opisujących pełnomocnika. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, a w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną dodatkowo skan aktualnego odpisu z KRS. Spółka może podjąć również inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych w dniu Walnego Zgromadzenia powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni w dniu Walnego Zgromadzenia posiadać przy sobie dowód tożsamości.
5. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu
Statut nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 2 grudnia 2017 roku. W Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 2 grudnia 2107 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz b) nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 4 grudnia 2017 roku złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wyżej wymienionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.
Listę akcjonariuszy, uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot
prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi. Podmiot, prowadzący depozyt papierów wartościowych, sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni
przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty, uprawnione zgodnie z
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów, przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są
wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki.

7. Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Teatralnej 10-12, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie zgodnie z art. 407 § 1KSH wyłożona do wglądu w lokalu Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia NWZ w siedzibie Spółki tj., od dnia 13 grudnia 2017 roku od godz. 9.00 do godz. 17.00. dnia 15 grudnia.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy drogą elektroniczną podjąć adres na jaki ma być ona wysłana.
Akcjonariusz ma prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.cfiholding.pl w zakładce Relacje Inwestorskie, od dnia Ogłoszenia.
Projekty Uchwał NWZA CFIHOLDING 18.12.2017

REGULAMIN-WZA-INTAKUS

FORMULARZ do PełnomocnctwaNWZA18.12.2017

CFI_HOLDING_formularz_do_pelnomocnictwa_18.12.2017

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na 21.11.2017Opina Zarządu CFI_Holding SA_18.12.2017