Home    Raport Bieżący nr 45/2017
   Temat:
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje (ze strony www.ems.ms.gov.pl) o zarejestrowaniu w dniu 20 listopada 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział KRS podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 58.232.500 zł oraz o zmianie statutu Spółki.
Podwyższenie kapitału zakładowego jest wynikiem objęcia akcji serii D, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 40/2017 z dnia 16 września 2017 roku.
O uchwałach podwyższających kapitał zakładowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku.
Aktualna wysokość i struktura kapitału zakładowego kształtuje się następująco:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.232.500 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dwa pięćset) i dzieli się na: 116.465.000 (słownie: sto szesnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy ) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, w tym
1) 2.752.3000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji serii A;
2) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii B
3) 2.752.200 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji serii C
4) 60.000.800 (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset) akcji serii D
Aktualna liczba głosów wynosi w kapitale Spółki wynosi 116.465.000 (słownie: sto szesnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy ).
W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zmianie uległ § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
W miejsce dotychczasowego brzmienia:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.856.500,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych i nie więcej niż 28.232.100,00 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto) złotych i dzieli się na:
a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000;
b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000;-
c) nie mniej niż 1000 (słownie: jeden tysiąc) akcji i nie więcej niż 2.752.200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C0000001 do nie więcej niż C2752200.

§ 6 ust 1 otrzymał nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.232.500 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na:
a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000;
b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000;
c) 2.752.200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C0000001 do C2752200;
d) 60.000.800 (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii oznaczonych numerami od D000000001 do 60.000.800”.