Home    Raport Bieżący 30/2020
   Temat:
Informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

CFI Holding S.A., na podstawie przepisu art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 roku otrzymała od akcjonariusza – spółki Polaris Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit a w/w ustawy, o zmniejszeniu zaangażowania tego podmiotu poniżej progu 25 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. DZ. U. z 2016 poz. 1639 ze zm.).

 

Zawiadomienie o zbyciu akcji Polaris Sp. z o.o.pdf