Home    Raport Bieżący 25/2023
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej również: „Emitentem” lub „Spółką) zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2023 roku spółka zależna od Emitenta tj. Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zwarła z osobą fizyczną umowę cywilnoprawną z podpisami notarialnie poświadczonymi przed notariuszem w Łodzi, na podstawie której, nabyła 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Starcom Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Emitent przekazuje powyższą informację do publicznej wiadomości, zważywszy na fakt, że na skutek przedmiotowej transakcji spółka Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabywając udziały w spółce Starcom Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, stała się pośrednim właścicielem 23 700 000 akcji spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 21,75% kapitału zakładowego wskazanej spółki. Cena transakcyjna w przypadku opisanej transkacji, odpowiada wartości nominalnej nabytych udziałów.

Wobec tego natomiast, że przed zawarciem opisanej transakcji spółka Inwest Sp. z o.o. posiadała już 20 939 000 spółki Starhedge S.A. stanowiących 19,22 % kapitału zakładowego, to na chwilę obecną, CFI Holding S.A. poprzez spółkę zależną od Emitenta, posiada aktualnie łącznie tj. pośrednio i bezpośrednio: 44 639 0000 akcji spółki Starhedge S.A. stanowiących 40,97 % kapitału zakładowego wskazanego podmiotu.

Powyższe transakcje zostały dokonane w celach inwestycyjnych, w związku z czym Emitent nie wyklucza w przyszłości zmniejszenia lub zwiększenia posiadanego pakietu akcji Spółki Starhedge S.A.