Home    Raport Bieżący 26/2023
   Temat:
Informacja w trybie przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (“Ustawa o ofercie”) Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej również: „Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 11 grudnia 2023 r. zawiadomienia z dnia 8 grudnia 2023 roku pochodzącego od pełnomocnika Pani Laury Kawczyńskiej sporządzonego na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w przedmiocie zwiększenia stanu posiadania akcji Spółki, w związku z pośrednim nabyciem akcji Emitenta przez Panią Laurę Kawczyńską.

Treść przedmiotowego zawiadomienia, przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Załączniki:

 

Zawiadomienie p. Laury Kawczyńskiej w trybie przepisu art. 69 i 69a Ustawy o ofercie.