Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
w tys.  zł w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 197 299 159 141 43 104 33 947
II. Koszty działalności operacyjnej 144 275 124 865 31 520 26 635
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 53 560 29 151 11 701 6 218
IV. Zysk (strata) brutto 43 915 -2 562 9 594 -547
V. Zysk (strata) netto 41 662 -5 824 9 102 -1 242
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,02 -0,002 0,003 -0,0005
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
VIII. Aktywa trwałe 1 422 449 1 426 029 306 853 304 064
IX. Aktywa obrotowe 161 377 156 592 34 812 33 389
X. Kapitał własny 962 652 920 992 207 665 196 378
XI. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 183 961 181 831
XII. Zobowiązania długoterminowe 495 182 484 127 106 822 103 228
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 125 992 177 502 27 179 37 848
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,35 0,33 0,08 0,07
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 112 26 250 12 477 5 599
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 055 -6 189 231 -1 320
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -43 611 -8 483 -9 528 -1 810
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

Pliki:

Sprawozdanie GK CFIH IIIQ2023.pdf  – Raport śródroczny Grupy Kapitałowej CFI Holding SA za okres 01.01.2023 – 30.09.2023 r. zawierający kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2023 roku oraz kwartalną informację finansową CFI Holding S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.