Home    Raport Bieżący 19/2021
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej również: „Emitentem” lub „Spółką) zawiadamia, że w dniu 19 listopada 2021 roku spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zwarła przed notariuszem Waldemarem Grybosiem we Wrocławiu przedwstępną, warunkową umowę sprzedaży nieruchomości ze spółką prawa handlowego z siedzibą w Warszawie działającą w branży deweloperskiej, niepowiązaną z Emitentem, zwaną dalej w treści niniejszego raportu „Kontrahentem”, przy udziale Wrocławskiego Centrum SPA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jako dawcy zabezpieczenia hipotecznego, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2021.

Na podstawie przedmiotowej umowy Central Fund of Immovables Sp. z o.o., z zastrzeżeniem warunków określonych w treści zawartej umowy, zobowiązała się do sprzedaży na rzecz Kontrahenta:

a) prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków, budowli i innych urządzeń posadowionych na działkach gruntu o łączonej powierzchni ok. 5.179 m2, jakie zostaną wydzielone zostaną z nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem 15/6 o łącznej powierzchni 0,6477 ha położonej we Wrocławiu, obręb 0001 Stare Miasto, przy ulicy Trzemeskiej numer 4, 6, 8 i 10, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00098309/9 i wyodrębnione do nowej księgi wieczystej;

b) prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 15/7 o powierzchni 0,0128 ha, położonej we Wrocławiu, obręb 0001 Stare Miasto, przy ulicy Legnickiej, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00115097/5 wraz z prawem własności posadowionych na niej budowli i urządzeń.

Termin zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży został ustalony najpóźniej na dzień 15 stycznia 2024 roku.

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w przypadku spełnienia warunków określonych w treści przedmiotowej warunkowej umowy przedwstępnej, w tym w przede wszystkim, pod warunkiem dokonania prawomocnego podziału nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem 15/6 dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00098309/9 i wyodrębnienia do nowej księgi wieczystej powyżej opisanych zabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni ok. 5.179 m2, oraz uzyskania przez Kontrahenta ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla w/w nieruchomości, a następnie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, spełniających określone przez Kontrahenta minimalne wymagania w zakresie Powierzchni Użytkowo – Mieszkalnej „PUM” dla planowanego przedsięwzięcia deweloperskiego, przy czym warunki zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, zostały zastrzeżone na korzyść Kontrahenta.

Wysokość ostatecznej ceny sprzedaży została uzależniona przez strony transakcji od wielkości Powierzchni Użytkowo – Mieszkalnej „PUM” budynków, które mają zostać wybudowane na przedmiotowej nieruchomości, wynikającej z ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, jednakże na kwotę nie niższą niż 44.265.000,00 zł netto (czterdzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Strony zgodnie ustaliły, że w ramach ceny transakcyjnej, z kwoty zaliczki uiszczonej przez Kontrahenta do depozytu notarialnego przy zwarciu opisywanej umowy, w celu zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na rzecz banku finansującego spółkę zależną od Emitenta, obciążającego nieruchomości będące przedmiotem przyszłej sprzedaży, notariusz przekazał odpowiednie środki na rzecz banku, niezbędne do wykreślenia hipoteki, zgodnie z promesą wystawioną przez bank. Pozostała reszta ceny sprzedaży, zostanie zapłacona najpóźniej przy zawarciu Umowy przyrzeczonej tj. do dnia 15.01.2024 roku.

Zabezpieczeniem wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przysługujących Kontrahentowi wobec Central Fund of Immovables Sp. z o.o. są: hipoteka umowna łączną do kwoty 47.970.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) na prawie użytkowania wieczystego działki nr 15/6, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00098309/9 oraz prawie użytkowania wieczystego działki nr 15/7, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00115097/5 ustanowiona przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o. oraz oświadczenie o poddaniu Central Fund of Immovables Sp. z o.o. egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 47.970.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), jak również hipoteka do kwoty 47.970.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) ustanowiona na rzecz Kontrahenta przez spółkę zależną od Emitenta tj. Wrocławskie Centrum SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie zawartej umowy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2021, na nieruchomości ul. Teatralnej numer 10-12, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00133424/9.

Zgodnie z treścią zawartej umowy, Kontrahentowi do dnia 15 lutego 2024 r. przysługuje umowne prawo do odstąpienia z przyczyn związanych z niemożliwością zrealizowania przez Kontrahenta inwestycji na przedmiotowych nieruchomościach o określonej minimalnej Powierzchni Użytkowo – Mieszkalnej „PUM” oraz w przypadku nie dojścia do skutku pozostałych warunków zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

Central Fund of Immovables Sp. z o.o. zobowiązała się ponadto do współdziałania z Kontrahentem w zakresie wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędnych do uzyskania przez Kontrahenta oczekiwanych warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem zakładanych przez Kontrahenta minimalnych wymagań w zakresie Powierzchni Użytkowo – Mieszkalnej „PUM” dla planowanego przedsięwzięcia deweloperskiego oraz zapewnienia przez Kontrahenta na rzecz Central Fund of Immovables Sp. z o.o. niezbędnej logistyki do obsługi pozostałej części nieruchomości, która nie podlega sprzedaży (cześć nieruchomości na której zlokalizowany jest Citi Hotel’s Wrocław). Postanowienia umowy zostały objęte przez strony transakcji 10 letnią klauzulą poufności.

Pozostałe warunki zawartej przedwstępnej, warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, nie odbiegają od warunków tego typu umów zawieranych powszechnie na rynku.