Home    Raport Bieżący 16/2021
   Temat:
Powołanie Członka Zarządu Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: “Spółka”, „Emitent”), na podstawie § 5 pkt. 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym, tj.3 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki CFI Holding S.A. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Spółki Pana Tomasza Bujaka i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Tomasza Bujaka poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Tomasz Bujak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Tomasz Bujak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz zajmowanych stanowisk nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.0.757).

 

Załączniki:

Życiorys Zawodowy Pana Tomasza Bujaka.pdf