Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 131 979 177 926 29 498 41 361
II. Koszty sprzedaży 105 454 130 226 23 569 30 272
III. Zysk ze sprzedaży 26 525 47 701 5 928 11 089
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 526 95 732 3 917 22 254
V. Zysk (strata) brutto -51 582 65 286 -11 529 15 177
VI. Zysk (strata) netto -57 618 45 298 -12 878 10 530
VII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,02 0,02 -0,005 0,02
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
IX. Aktywa trwałe 1 578 950 1 631 985 342 149 383 230
X. Aktywa obrotowe 179 049 145 805 38 799 34 239
XI. Kapitał własny 1 171 614 1 227 079 253 882 288 148
XII. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 184 791 200 252
XIII. Zobowiązania docelowo przeznaczone na kapitał
XIV. Zobowiązania długoterminowe 476 294 455 981 103 210 107 076
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 110 091 94 730 23 856 22 245
XVI. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,43 0,45 0,09 0,1
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 385 76 206 4 333 17 715
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 048 -58 827 -3 587 -13 675
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 563 -32 370 3 255 -7 525
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CFI HOLDING 2020.pdfSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CFI HOLDING 2020.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za rok 2020
CFI HOLDING SA 2020 BSSF MSSF.pdfCFI HOLDING SA 2020 BSSF MSSF.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z oceny SSF Grupy Kapitałwej CFI Holding S.A. za rok 2020
Oświadczenie w sprawie Ładu Korporacyjnego CFI Holding SA.pdfOświadczenie w sprawie Ładu Korporacyjnego CFI Holding SA.pdf Załącznik do raportu – ład korporacyjny
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CFI Holding 2020.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CFI Holding 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działaności Jednostki i Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w 2020 roku
OCENA RADY NADZORCZEJ SSF GRUPY KAPITAŁOWEJ CFI HOLDING 2020.pdfOCENA RADY NADZORCZEJ SSF GRUPY KAPITAŁOWEJ CFI HOLDING 2020.pdf Sprawozdanie z oceny Rady Nadzorczej Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za rok 2020
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CFI HOLDING SA W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU.pdfOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CFI HOLDING SA W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
LIST DO AKCJONARIUSZY CFI HOLDING 2020.pdfLIST DO AKCJONARIUSZY CFI HOLDING 2020.pdf List do akcjonariuszy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Joanna Feder-Kawczyńska Prezes Zarządu Joanna Feder-Kawczyńska

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Grzegorz Siwek Dyrektor Finansowy Grzegorz Siwek