Home    Raport Bieżący 21/2023
   Temat:
Zmiana składu Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki “CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w wyniku uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “CFI Holding” S.A. w dniu 6 października 2023 roku, doszło do zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Radę Nadzorczą w dotychczasowym składzie: Panią Katarzynę Marciniec, Pana Jana Hamburę, Pana Pawła Żbikowskiego, Pana Marka Zajczyka oraz Pana Piotra Szyszko.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołało nową Radę Nadzorczą Spółki w składzie: Pan Piotr Grabowski, Pan Jacek Kłosiński, Pani Joanna Feder-Kawczyńska, Pani Marta Sobala oraz Pan Zbigniew Rożniata.

Nowi członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli w szczególności, że:
a) nie zachodzi po ich stronie konflikt interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
b) nie prowadzą w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonują żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorą udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu,
c) zapoznali się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązali się do ich przestrzegania.
d) wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie ich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki mając na względzie w szczególności zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Pan Piotr Grabowski, Pan Jacek Kłosiński oraz Pan Zbigniew Rożniata spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 w zw. z § 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

CV- Pani Marty Sobala.pdf

CV – Pani Joanna Feder-Kawczyńska.pdf

CV- Pan Piotr Grabowski.pdf

CV – Pan Jacek Kłosiński.pdf

CV – Pan Zbigniew Rożniata.pdf