Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 218 803,00 148 218,00 46 670,00 32 515,00
II. Koszty działalności operacyjnej 168 218,00 121 648,00 35 880,00 26 686,00
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 786,00 -104 144,00 3 580,00 -22 751,00
IV. Zysk (strata) brutto -14 896,00 -213 229,00 -3 177,00 -46 776,00
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -13 394,00 -238 292,00 -2 857,00 -52 274,00
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900,00 2 750 874 900,00 2 750 874 900,00 2 750 874 900,00
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,01 -0,09 0,00 -0,02
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
VIII. Aktywa trwałe 1 426 029,00 1 465 484,00 304 064,00 316 321,00
IX. Aktywa obrotowe 156 592,00 126 086,00 33 389,00 27 215,00
X. Kapitał własny 920 992,00 934 386,00 196 378,00 201 685,00
XI. Kapitał zakładowy 852 771,00 852 771,00 181 831,00 184 069,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 484 127,00 511 046,00 103 228,00 110 308,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 177 502,00 146 138,00 37 848,00 31 544,00
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,33 0,34 0,07 0,07
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 114,00 68 830,00 10 903,00 15 099,00
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 879,00 -62 326,00 -1 894,00 -13 672,00
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 362,00 -17 456,00 -6 263,00 -3 829,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

 

 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
cfi_2022-12-31_pl.zip.xadescfi_2022-12-31_pl.zip.xades Roczny Raport Finansowy
CfihZarzad_2022-12-31_pl.xhtmlCfihZarzad_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie z działalności
List do akcjonariuszy – gk2022.pdfList do akcjonariuszy – gk2022.pdf List Prezesa do Akcjonariuszy
OcenaGKCFIH_2022-12-31_pl.xhtmlOcenaGKCFIH_2022-12-31_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej
CfihLadKorporacyjny_2022-12-31_pl.xhtmlCfihLadKorporacyjny_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
StanowiskoZarzOdmowa_2022-12-31_pl.xhtmlStanowiskoZarzOdmowa_2022-12-31_pl.xhtml Stanowisko Zarządu
CFIHOLDING_SSF_2022-12-31_pl.xhtmlCFIHOLDING_SSF_2022-12-31_pl.xhtml Stanowisko Audytora
CFIHOLDING_SSF_2022-12-31_pl.xhtml.xadesCFIHOLDING_SSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades