Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 406 42 647 11 575 9 177
II. Koszty działalności operacyjnej 42 194 37 202 8 976 8 005
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 052 4 944 2 139 1 064
IV. Zysk (strata) brutto 16 373 -2 405 3 483 -517
V. Zysk (strata) netto 15 778 -2 776 3 357 -597
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,006 -0,0010 0,001 -0,0002
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
VIII. Aktywa trwałe 1 437 943 1 426 029 307 549 304 064
IX. Aktywa obrotowe 156 357 156 592 33 442 33 389
X. Kapitał własny 936 770 920 992 200 357 196 378
XI. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 182 391 181 831
XII. Zobowiązania długoterminowe 481 681 484 127 103 022 103 228
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 175 850 177 502 37 611 37 848
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,34 0,33 0,07 0,07
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 241 4 438 2 604 955
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 144 -1 509 -456 -325
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 628 -5 879 -1 623 -1 265
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

GK IQ2023 Skonsolidowane sprawozdanie GK CFI Holding za I kwartał 2023.pdf