Home    Raport EBI 1/2013
   Temat:
Oświadczenie Intakus S.A. w upadłości układowej o przestrzeganiu zasad \”Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW\”, które obowiązują od 1 stycznia 2013 roku

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej deklaruje, że od dnia 1 stycznia 2013 roku Spółka przestrzega zasady ujęte w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku za wyjątkiem następujących odstępstw od postanowień tego zbioru:

 

– zasady I.12. w zakresie zapewnienia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

 

– zasady II.1.9a w zakresie zamieszczenia na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo;

 

– zasady IV.10. w zakresie udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Zarząd Intakus SA w upadłości układowej podjął powyższą decyzję w związku z brakiem zainteresowania akcjonariuszy takim rozwiązaniem oraz koniecznością poniesienia przez spółkę dodatkowych kosztów.

 

Ponadto Spółka wskazuje, iż odstępstwo od zasad zawartych w punktach 2 rozdziału I oraz 10 rozdziału IV, a w konsekwencji od zasady zawartej w punkcie 9a punktu 1 rozdziału II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW poprzez niewykorzystanie środków komunikacji elektronicznej celem transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz komunikacji dwustronnej akcjonariuszy, jak również w konsekwencji poprzez nieumieszczanie na stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo wynika z treści statutu Spółki, która jest konsekwencją podejścia wypracowanego na podstawie przepisów prawa niekonstytuujących obowiązku w przedmiotowym zakresie.

 

Nadmienić należy, iż zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z porządkiem obrad i materiałami dotyczącymi zgromadzenia, w tym projekty uchwał podawane są do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz umieszczane są na stronie internetowej Spółki, stąd każdy akcjonariusz może się z nimi zapoznać oraz podjąć decyzję co do uczestnictwa w posiedzeniu.

 

Jednocześnie Spółka nie wyklucza, iż w przyszłości w/w zasady zostaną wdrożone w Spółce.

 

Zbiór zasad ładu korporacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod adresem: http://www.corp-gov.gpw.pl.