Home    Raport Bieżący nr 5/2013
   Temat:
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2013

Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (zwane dalej „Rozporządzeniem”), Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013:

 

  1. Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku – 1 marca 2013 roku.
  2. Jednostkowy raport roczny za 2012 rok – 29 kwietnia 2013 roku.
  3. Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok – 29 kwietnia 2013 roku.
  4. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – 15 maja 2013 roku.
  5. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku – 30 sierpnia 2013 roku.
  6. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – 14 listopada 2013 roku.

 

Zarząd INTAKUS S.A. oświadcza, że:

– zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2013,

– zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych jednostki dominującej za IV kwartał roku obrotowego 2012, a także I oraz III kwartał roku obrotowego 2013,

– zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.