Home    Raport Bieżący nr 3/2013
   Temat:
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 stycznia 2013 roku

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 stycznia 2013 roku.

 

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej nie został dokonany.

 

treść uchwał podjętych przez NWZA dnia 16.01.2013