Home    Raport Bieżący nr 9/2014/kor
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta – korekta raportu bieżącego nr 9/2015

Zarząd Spółki Intakus S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu dokonuje korekty raportu nr 9/2015 opublikowanego w dniu 12 lutego 2015 r., poprzez sprostowanie zawartych w jego treści informacji o dacie zawarcia znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta, stosownie przepisów § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:

 

W raporcie wskazano:

„…, w dniu 11 stycznia 2015 roku zawarła z…”

                       

Powinno być:

„…, w dniu 11 lutego 2015 roku zawarła z…”

 

Wobec powyższego Raport bieżący nr 9/2015, otrzymuje następujące brzmienie:

 

Zarząd spółki pod firmą INTAKUS S.A. (zwaną dalej „Spółką”), na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w dniu 11 lutego 2015 roku zawarła z Panem Dariuszem Stachowiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Centrum Dystrybucji Smykoland, umowę najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w nieruchomości położonej przy Pl. Zwycięstwa 2 w Łodzi, której łączna wartość opiewa na kwotę 1.476.000,00 zł brutto.

 

Umowa została zawarta na czas oznaczony 24 miesięcy. W umowie zastrzeżono karę umowną w kwocie 123.000 zł na rzecz Wynajmującego, z powodu ustania umowy z przyczyn leżących po stronie Najemcy, przed upływem okresu jej obowiązywania. Pozostałe warunki umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

 

Rzeczona umowa zalicza się do umów zawieranych przez spółkę zależną od Emitenta w związku z jej głównym przedmiotem działalności, jakim jest najem powierzchni komercyjnych. Uzyskane z niej przychody, pozwolą na dalszy rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, jak również przełożą się na zwiększenie przychodów Grupy Kapitałowej Intakus S.A.

 

Pomiędzy Emitentem a Panem Dariuszem Stachowiakiem, jak również pomiędzy Panem Dariuszem Stachowiakiem a Spółką Central Fund of Immovables sp. z o.o., nie zachodzą powiązania osobowe, ani kapitałowe.

 

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.