Home    Raport Bieżący nr 10/2015
   Temat:
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej od Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 12 lutego 2015 roku powziął wiadomość, że Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej od Emitenta tj. Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do kwoty 20.870.500,00 (słownie: dwadzieścia milionów, osiemset siedemdziesiąt tysięcy, pięćset) złotych, w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej Spółki z dnia 17 grudnia 2014 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 74/2014.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wynosi 20.870.500,00 zł i dzieli się na 41.741 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, których właścicielem pozostaje Intakus Spółka Akcyjna.