Home    Raport Bieżący nr 11/2015
   Temat:
Nabycie aktywa przez Spółkę zależną od Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w dniu 25 lutego 2015 r., zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi ze Spółką Wrocławskie Centrum SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, umowę sprzedaży na podstawie której:

 

nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 90/20 (dziewięćdziesiąt łamane przez dwadzieścia) o obszarze 49 (czterdziestu dziewięciu) arów 3 (trzech) metrów kwadratowych, położonej w Łodzi przy ulicy Stanisława Wigury 21 (dwadzieścia jeden) oraz prawo własności posadowionego na niej budynku  – stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1M/00179981/9, w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu oraz praw rzeczowych ograniczonych za cenę w kwocie 20.265.000,00 (dwadzieścia milionów, dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych brutto, która w zakresie kwoty 7.995.000,00 zł została zapłacona przed zawarciem umowy sprzedaży ze środków własnych Spółki zależnej od Emitenta, natomiast w zakresie kwoty 12.300.000,00 zł (dwanaście milionów, trzysta tysięcy złotych), będzie płatna w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Cena transakcyjna określna na kwotę 20.265.000,00 (dwadzieścia milionów, dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych brutto, obejmuje cenę nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem 90/20 w kwocie 615.000,00 (sześćset piętnaście tysięcy) złotych brutto, oraz cenę za prawo własności posadowionego na tej nieruchomości budynku w kwocie 19.650.000,00 (dziewiętnaście milionów, sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto.

 

Źródłem finansowania nabycia opisanego aktywa są środki własne Spółki zależnej od Emitenta, oraz środki pochodzące z kredytu pozyskanego przez Spółkę zależną od Emitenta.

 

Opisana nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym, w którym mieszczą się lokale będące przedmiotem umów najmu. Celem Spółki zależnej od Emitenta, jest dalsza komercjalizacja tej nieruchomości. Wydanie nieruchomości nastąpiło przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

Pozostałe warunki umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

 

Pomiędzy Spółką Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Spółką Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Emitentem zachodzą powiązania kapitałowe i osobowe. Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. jest udziałowcem Spółki Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest z kolei Spółka Intakus S.A. Prezesem Zarządu Spółki Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o.  jest Pan Michał Kawczyński – obecny Wiceprezes Zarządu Emitenta.

 

Zawarcie opisanej umowy wpisuje się w dotychczasową politykę Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, polegającej na nabywaniu nieruchomości z przeznaczeniem na cele komercyjne, które następnie wynajmowane są przez Spółkę zależną od Emitenta podmiotom trzecim. W tym przypadku, celem i zamiarem Central Fund of Immovables sp. z o.o., z uwagi na położenie przedmiotowej nieruchomości w centrum miasta, jest dalsza komercjalizacja opisanej nieruchomości, co winno wydatnie przełożyć się na wyniki finansowe Spółki zależnej od Emitenta, oraz grupy kapitałowej Intakus S.A.

 

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.