Home    Raport Bieżący nr 9/2011
   Temat:
Stan posiadania akcji przez Pana Bogdana Ludkowskiego

Na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 20 kwietnia 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Bogdana Ludkowskiego, iż w związku z zawarciem w dniu 15 kwietnia 2011 roku umowy sprzedaży 1.320.000 akcji imiennych spółki INTAKUS S.A., zmienił się o więcej niż 1% udział Pana Bogdana Ludkowskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Przed zawarciem umowy Pan Bogdan Ludkowski posiadał razem z małżonką 6.753.185 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., stanowiących 30,01% udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 6.753.185 głosów stanowiących 22,14% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. oraz 5.598.500 akcji na imiennych spółki INTAKUS S.A., stanowiących 24,88 % udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 11.197.000 głosów stanowiących 36,71 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Przed zawarciem umowy Pan Bogdan Ludkowski posiadał razem z małżonką łącznie 12.351.685 akcji spółki INTAKUS S.A., co stanowiło 54,89% udziału w kapitale zakładowym spółki i dawało prawo do 17.950.185 głosów stanowiących 58,85 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Aktualnie Pan Bogdan Ludkowski posiada razem z małżonką 6.753.185 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., stanowiących 30,01% udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 6.753.185 głosów stanowiących 22,14% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. oraz 4.278.500 akcji na imiennych spółki INTAKUS S.A., stanowiących 19,02 % udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 8.557.000 głosów stanowiących 28,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Aktualnie Pan Bogdan Ludkowski razem z małżonką posiada łącznie 11.031.685 akcji spółki INTAKUS S.A., co stanowi 49,03% udziału w kapitale zakładowym spółki i daje prawo do 15.310.185 głosów stanowiących 50,19 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Pan Bogdan Ludkowski zawiadomił Emitenta, iż posiada akcje spółki INTAKUS S.A. w imieniu własnym oraz pośrednio przez małżonkę Panią Iwonę Kubicz Ludkowską. Pan Bogdan Ludkowski poinformował, iż zarówno on, jak i jego małżonka nie zawierali żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A.