Home    Raport Bieżący nr 10/2011
   Temat:
Stan posiadania akcji przez Pana Bogdana Ludkowskiego

Na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instruentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2011 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Pana Bogdana Ludkowskiego, iż w związku ze zbyciem w dniu 20 kwietnia 2011 roku w ramach transakcji pakietowej 400.000 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A. i powzięciu przez akcjonariusza w dniu 21 kwietnia 2011 roku informacji o zbyciu przez małżonkę Panią Iwonę Kubicz Ludkowską 25.049 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., zmniejszył się poniżej 50% udział Pana Bogdana Ludkowskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Przed zawarciem umowy i powzięciu informacji Pan Bogdan Ludkowski posiadał razem z małżonką 6.753.185 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., stanowiących 30,01% udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 6.753.185 głosów stanowiących 22,14% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. oraz 4.278.500 akcji na imiennych spółki INTAKUS S.A., stanowiących 19,02 % udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 8.557.000 głosów stanowiących 28,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Przed zawarciem umowy i powzięciu informacji Pan Bogdan Ludkowski posiadał razem z małżonką łącznie 11.031.685 akcji spółki INTAKUS S.A., stanowiących 49,03% udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 15.310.185 głosów stanowiących 50,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Aktualnie Pan Bogdan Ludkowski posiada razem z małżonką 6.328.136 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., stanowiących 28,13% udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 6.328.136 głosów stanowiących 20,75% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. oraz 4.278.500 akcji na imiennych spółki INTAKUS S.A., stanowiących 19,02% udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 8.557.000 głosów stanowiących 28,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Aktualnie Pan Bogdan Ludkowski razem z małżonką posiada łącznie 10.606.636 akcji spółki INTAKUS S.A., stanowiących 47,14% udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 14.885.136 głosów stanowiących 48,80% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Pan Bogdan Ludkowski zawiadomił Emitenta, iż posiada akcje spółki INTAUS S.A. w imieniu własnym oraz pośrednio przez małżonkę Panią Iwonę Kubicz Ludkowską. Pan Bogdan poinformował, iż zarówno on, jak i jego małżonka nie zawierali żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A.