Home    Raport Bieżący nr 6/2011
   Temat:
Stan posiadania akcji przez GANT PM sp. z o.o. 7 S.K.A.

Na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 20 kwietnia 2011 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza spółki GANT PM sp. z o.o. 7 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką”, iż w wyniku zawarcia w dniu 15 kwietnia 2011 roku umowy kupna 80.000 akcji imiennych serii A oraz 1.240.000 akcji imiennych serii B spółki INTAKUS S.A., udział Spółki w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. przekroczył 5%. Przed zawarciem wyżej wymienionej umowy Spółka nie posiadała akcji spółki INTAKUS S.A. Aktualnie Spółka posiada 1.320.000 akcji spółki INTAKUS S.A., co stanowi 5,87 % udziału w kapitale zakładowym spółki INTAKUS S.A. i daje prawo do 2.640.000 głosów stanowiących 8,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Wszystkie akcje spółki INTAKUS S.A., Spółka posiada w imieniu własnym. Spółka jest podmiotem zależnym od spółki GANT Development S.A. z siedzibą w Legnicy. Spółka nie jest stroną porozumienia, którego przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki INTAKUS S.A.