Home    Raport Bieżący nr 8/2018
   Temat:
WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 czerwca 2018 roku

Zarząd CFI Holding S.A. Informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Spółki – Polaris sp. z o. o. wniosek o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu w brzmieniu:
„podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 6 ust 2 Statutu”
Akcjonariusz zaproponował projekt uchwały, która stanowi załącznik do niniejszego raportu,

Emitent niezwłocznie opublikuje zmieniony porządek obrad.

Projekt_uchwaly_akcjonariusza_201806070221084004