Home    Raport Bieżący 9/2018
   Temat:
Zakończenie subskrybcji Akcji F

Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (zwaną dalej: „Emitent”, lub „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 9 czerwca 2018 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z dokonanym obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o której powzięciu Emitent informował raportem bieżącym nr 55/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku. W związku z powyższym Emitent przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji serii F miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii F nastąpiło w dniu 21 grudnia 2017 r. o czym emitent informował Raporcie bieżącym nr 57/2017 z dnia 21 grudnia 2017 , natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 9 czerwca 2018 r., w którym Zarząd Emitenta podjął uchwałę o zakończeniu subskrypcji.
2. Data przydziału instrumentów finansowych: Emisja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy/umów objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem przez Emitenta i przyjęciem oferty nabycia Akcji („Umowa Objęcia”). W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia Umowy Objęcia i ich opłacenia.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1.600.000.000 (jeden miliard sześćset tysięcy) i nie więcej niż 3.000.000.000 ( trzy miliardy) akcji serii F („Akcje Serii F”) o wartości nominalnej 0,31 złotych (trzydzieści jeden groszy) każda.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały objęte 2.634.409.900 (dwa miliardy sześćset trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,31 złotych (trzydzieści jeden groszy) każda.
6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Cena emisyjna: 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji serii F z siedmioma osobami prawnymi.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty W ramach subskrypcji prywatnej: Akcje zostały objęte przez siedem osób prawnych
9. Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za wkłady pieniężne czy za wkłady niepieniężne): Akcje Serii F został pokryte wkładem pieniężnym
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) W ramach emisji akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł; b) koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy; c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł; d) koszty promocji oferty: 0,00 zł. e) pozostałe koszty, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki: 0,00 zł; Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.