Home    Raport Bieżący 7/2018
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CFI HOLDING S.A.

Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 292030 (zwanej dalej „ Spółką”), działając na podstawie art. 398 i 399 w związku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej k.s.h.), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godz. 17:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna I p).

Treść Ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA2018_last

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO2018. popr.docx

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na 1.06.2018.docx

Formularz Pełnomocnictwa